Miasto jako inwestor

Poniższy raport składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówione zostaną ogólne zagadnienia dotyczące inwestycji miejskich, szczególnie w kontekście znaczenia monocentrycznych aglomeracji. W drugiej szczegółowo przedstawione będą dane dot. inwestycji miejskich w pięciu największych miejscowościach w Polsce w ostatnim pięcioleciu, czyli w latach 2010–2014. Omówienie tych informacji będzie poprzedzone analizą podstawowych danych statystycznych i gospodarczych (źródłem będzie tu Bank Danych Lokalnych GUS) dot. tychże miast oraz ich dynamiki w ww. okresie. Raport zakończony jest zwięzłym podsumowaniem oraz tabelą zawierającą zestawienie danych dot. wielkości nakładów inwestycyjnych, które największe polskie miasta poniosły w latach 2010–2014.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora