Quizy Niepodległości

Doceniasz tę treść?

Interesujesz się historią? Chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę jednocześnie dobrze się bawiąc? Lubisz rywalizować?

 

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na Quizy Niepodległości związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości! Będzie to pięć quiz nightów stanowiących grę zespołową, polegającą na odpowiadaniu na pytania historyczne, których tematyka związana jest z okresem odzyskania niepodległości 1914 – 1922, dotyczące polityki, kultury, gospodarki oraz walki zbrojnej w tamtym okresie. Każdy quiz night połączony będzie z prelekcją historyczną dotyczącą tematyki obejmującej quiz danego dnia, co pozwoli poszerzyć własną wiedzę oraz później sprawdzić ją. Quizy odbędą się w Świetlicy Wolności (ul.Nowy Świat 6/12C). Po wydarzeniu przewidziana integracja!

Zespoły biorące udział w quizach muszą liczyć 4-6 osób. Zapisy: a.przepiorka@wei-org-pl.hostshop.cloud (prosimy o podanie nazwy zespołu oraz imion i nazwisk jego członków).

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

.

 

REGULAMIN PROJEKTU
Quizy Niepodległości

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem „Quizów Niepodległości” jest Fundacja Warsaw Enterprise Institute z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33, NIP: 5223006278, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Projekt dofinansowany został ze środków programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu „Niepodległa”.
 3. Projekt organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Celem Projektu jest:
  1. integracja środowiska wolnościowo-konserwatywnego z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości.
  2. popularyzacja i zwiększenie wiedzy uczestników na temat historii, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z okresu lat 1914-1922.
  3. upamiętnienie 100 rocznicy niepodległości – budowa poczucia patriotycznego zachowania u młodych ludzi, uzmysłowienia im wartości jaką jest wolna i niepodległa Rzeczypospolita.
 5. Konkurs trwa od dnia 29 października 2018r. do dnia 18 listopada 2018r.

§2
PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Projekt polega na realizacji 5 spotkań w godzinach wieczornych, organizowanych w Świetlicy Wolności – lokalu ulokowanym w centrum Warszawy przy ul. Nowy Świat 6/12C.
 2. W ramach wieczorów o nazwie „Quizy Niepodległości” (dalej: „Quiz night”) odbędą się dwie części projektu:
  1. prelekcja historyka na wybrany przez Organizatora temat związany z rocznicą odzyskania niepodległości połączona z prezentacją multimedialną.
  2. Quiz Niepodległości sprawdzający wiedzę z okresu 1917-1922, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki poruszonej przez wykładowcę historyka.
 3. Quiz nighty będą się odbywać w terminach: 29.10.2018r., 04.11.2018r., 05.11.2018r., 12.11.2018r., 18.11.2018r.
 4. Quiz Niepodległości to zespołowa gra prowadzona przez konferansjera, polegająca na odpowiadaniu na pytania dotyczące wydarzeń opisywanych w projekcie.
 5. Pytania zostaną ułożone przez dwóch niezależnych ekspertów. Na potrzeby quizu ułożona zostanie pula około 1000 pytań.
 6. Zapisy będą prowadzone mailowo/telefonicznie przed każdym spotkaniem a także w lokalu przed rozpoczęciem wydarzenia. Jednakże organizator rości sobie prawo do zakończenia rekrutacji, w przypadku otrzymania odpowiedniej ilości zgłoszeń.

§3
UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział drużyny liczące 4-6 osób, złożone z Uczestników: osób pełnoletnich.
 2. Każda drużyna jest identyfikowana poprzez wymyśloną przez jej członków nazwę podaną wcześniej do Organizatora.
 3. Nazwa drużyny nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 4. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, drużyna w której był Uczestnik zostanie wykluczona z Quiz Nightu i utraci ewentualne prawo do nagrody.
 5. Uczestnik Quiz Nightu może być członkiem tylko jednej drużyny.\
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zaangażowane w organizacje projektu.
 7. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, drużyna w której skład wchodziła taka osoba zostanie wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 9. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien najpóźniej w dniu wydarzenia:
  1. dobrać się w drużynę liczącą 4-6 osób,
  2. zgłosić tę drużynę do organizatora podając skład osobowy drużyny oraz jej nazwę:
   1. mailowo (na adres a.przepiorka@wei-org-pl.hostshop.cloud),
   2. telefonicznie (pod nr 690 351 509),
   3. osobiście do konferansjera lub wyznaczonej przez niego osoby w Świetlicy Wolności.
  3. wziąć udział w obu częściach spotkania, tj. prelekcji historyka oraz Quizie Niepodległości.

§4
RYWALIZACJA KONKURSOWA

 1. Quiz składać się będzie z czterech rund kwalifikacyjnych i finału, który zostanie zorganizowany 18 listopada.
 2. Ilość drużyn w turniejach kwalifikacyjnych zależeć będzie od możliwości technicznych Organizatora.
 3. Przed rozpoczęciem każdego quizu konferansjer szczegółowo omówi poszczególne zasady konkursu: sposób punktacji oraz sposób udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania.
 4. Do finału zakwalifikuje się najlepsza drużyna z danego etapu oraz najlepsza z drużyn (z największą ilością punktów), która zajęła drugie miejsce w danym etapie. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub większej ilości drużyn o udziale w finale decydować będzie losowanie.
 5. Drużyna awansująca do finału może dokonać zmian w składzie swojego zespołu, nie mogą być one jednak większe niż połowa składu osobowego zespołu biorącego udziału w pierwszym etapie. Dokompletowane ponadto nie mogą być osoby występujące w konkursie w ramach innego teamu.
 6. Wszystkie kwestie związane z konkursem, które nie zostaną opisane w niniejszym regulaminie będą regulowane przez postanowienia koordynatora projektu.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników projektu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Quizami Niepodległości, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Quizów.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Quizach oraz uzyskania Nagród.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w wydarzeniu dedykowanym Quizom Niepodległości w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Inne wpisy tego autora

Grupy trzymające władzę: nauczyciele

Grupa trzymająca władzę – takiego określenia użył niegdyś znany, polski producent filmowy Lew Rywin podczas rozmowy z redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” Adamem Michnikiem. Autor przytoczonych