Videtur et hoc mihi Unia Europejska non debere esse

Doceniasz tę treść?

Zawsze odczuwam duży dyskomfort, kiedy okazuje się, że podzielam zdanie większości. To dla mnie sygnał, że z moim myśleniem jest coś nie tak. Wszystko wskazuje na to, iż znów ogarnie mnie owo uczucie niepokoju, gdyż coraz więcej osób zaczyna uważać, że Unia Europejska upadnie. Pocieszam się tylko tym, że niezmiernie rad byłem, gdy większość uważała, że upadnie komuna.

Można oczywiście wskazywać na wiele symptomów zbliżającego się końca UE. Brexit, wybory we Włoszech i i Austrii, świetny ubiegłoroczny wynik wyborczy Wildersa w Holandii, czy wewnętrzne kłopoty Hiszpanii.

Są też badania pokazujące, że ponad 50% Niemców chce powrotu marki i te o stosunku wszystkich europejskich nacji do kwestii przyjmowania imigrantów. Do tego dochodzą gigantyczne kłopoty finansowe Brukseli, której budżet po Brexicie może skurczyć się o nawet 25%. Stąd pomysł zwiększenia danin od pozostałych krajów, na co nie zgadzają się Holandia, Dania, Austria, Szwecja etc. – praktycznie nikt, poza Niemcami, Francją i Luksemburgiem.

Dla mnie też dowodem na to, iż Unia musi upaść, jest m.in. przyjęty miesiąc temu dokument pt. PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO dla Rady w sprawie priorytetów UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Żeby umilić sobie wieczór, albo poznać głębię owego dokumentu można przeczytać go w całości.

Dla potrzeb blogu zacytuję losowo dobrane punkty. Niczego nie trzeba wybierać, bo wszystkie są głupie, absurdalne i pełne biurokratycznej nowomowy.

Można sobie darować czytanie tego co napisane kursywą i tylko losowo rzucić na to okiem.

Projekt parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zaczyna się tak:

– uwzględniając 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, jej temat przewodni „Wyzwania i szanse związane z dążeniem do równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich” oraz jej temat przeglądowy „Udział kobiet w środkach przekazu i technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz dostęp do nich, a także oddziaływanie i stosowanie tych środków i technologii jako narzędzia rozwoju i wzmocnienia pozycji kobiet”,

– uwzględniając IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., deklarację i platformę działania na rzecz podniesienia statusu kobiet przyjęte w Pekinie, a także późniejsze dokumenty końcowe z sesji specjalnych ONZ „Pekin +5”, „Pekin +10”, „Pekin +15” i „Pekin +20” poświęconych dalszym działaniom i inicjatywom mającym na celu wdrożenie deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania, przyjęte odpowiednio w dniach 9 czerwca 2000 r., 11 marca 2005 r., 2 marca 2010 r. i 9 marca 2015 r

Potem leci kolejnych 13 punktów zaczynających się od „uwzględniając”, z których ostatni brzmi:

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0022/2018)

Ustawodawcom europejskim skończyły się, w tym momencie myślniki, więc przechodzą na oznaczenia literowe. Wyraz „uwzględniając” zamieniają na frazę „mając na uwadze, że” i tak to sobie leci poczynając od A:

A. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn stanowi jedną z podstawowych zasad UE, uznaną w Traktatach oraz w Karcie praw podstawowych;

B. mając na uwadze, że piątym celem zrównoważonego rozwoju ONZ jest osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie, oraz że cel ten należy w całości włączyć do agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, aby osiągnąć postępy w realizacji wszystkich zadań i celów zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest „podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet”;

C. mając na uwadze, że Unia i jej państwa członkowskie powinny pełnić przewodnią rolę w procesie wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt oraz działać na rzecz osiągnięcia pełnej równości kobiet i mężczyzn na obszarze Unii, a także wspierać ten cel w ramach wszystkich stosunków zewnętrznych;

……..

H. mając na uwadze, że kobiety mieszkające na obszarach wiejskich często otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni za pracę przynoszącą takie same efekty, ich praca jest często formalnie nieuznawana, jak na przykład niepłatna praca opiekuńcza, i nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie kobiet będących właścicielami gospodarstw rolnych; mając jednak na uwadze, że kobiety odgrywają kluczową rolę w przeprowadzeniu zmian gospodarczych, środowiskowych i społecznych wymaganych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;

……

L. mając na uwadze, że istnieje bezpośredni związek między brakiem równości płci, a degradacją środowiska

…..

P. mając na uwadze, że żywienie odgrywa istotną rolę w rozwoju i dobrostanie dziewcząt; mając na uwadze, że niewłaściwe odżywianie prowadzi do problemów fizycznych i psychicznych, takich jak zahamowanie wzrostu, bezpłodność, apatię, zmęczenie i problemy z koncentracją, zmniejszając przez to potencjał ekonomiczny kobiet oraz wpływając na dobrobyt ich szeroko pojętej rodziny i społeczności;

…..

T. mając na uwadze, że rola sektora medialnego jest kluczowa dla promocji równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ponieważ media nie tylko odzwierciedlają, ale i tworzą wzorce i normy postępowania, a tym samym w istotny sposób kształtują opinię publiczną i kulturę;

……

W. mając na uwadze, że w wielu społeczeństwach kobiety nie mają równych praw do ziemi i nieruchomości na mocy środków prawnych, co pogłębia ubóstwo wśród kobiet i ogranicza ich rozwój ekonomiczny;

I tak to leci aż do „Z”, więc kończy się alfabet. Autorzy rozwiązali jednak ten problem i oznaczając zalecenia stosują cyfry i małe litery.

Dalej leci to tak

1. kieruje do Rady następujące zalecenia:

Ogólne warunki wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt

a) potwierdzenie zdecydowanego zaangażowania w pekińską platformę działania;

b) położenie kresu wszelkim formom dyskryminacji wszystkich kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zwalczanie wszelkich form przemocy, które stanowią poważne naruszenia ich praw podstawowych będące z kolei bezpośrednią konsekwencją takiej dyskryminacji;

…..

l) – zapewnienie pełnego zaangażowania Parlamentu i jego Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w proces podejmowania decyzji dotyczących stanowiska UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet;

……

o) dopilnowanie, aby dziewczęta i kobiety na obszarach wiejskich miały łatwy dostęp do kredytów i zasobów produkcyjnych oraz uzyskiwały wsparcie dla swoich inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i innowacji;

………

u) zagwarantowanie udziału kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i reagowania na katastrofy i inne kryzysy na wszystkich etapach, od wczesnego ostrzegania po udzielanie pomocy, przywracanie stanu sprzed katastrofy, odnowę i odbudowę, a także zagwarantowanie im bezpieczeństwa w przypadku katastrof i innych kryzysów;

Alfabet, czego autorzy nie przewidzieli skończył się, na „z”. Ale i tu dali sobie radę poczynając od „aa”

aa) uznanie i wspieranie aktywnej roli kobiet na obszarach wiejskich i wkładu kobiet w gospodarkę jako przedsiębiorców, szefowych firm rodzinnych i propagatorek zrównoważonego rozwoju;

…..

ad) promowanie zatrudnienia kobiet w sektorach nauki, technologii, inżynierii i matematyki, zwłaszcza na stanowiskach wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym i walkę ze zmianą klimatu;

……

al) poświęcanie uwagi obecności kobiet w sektorze mediów i postępom w tym zakresie oraz niestereotypowym treściom medialnym

……

i ostatni punkt

ar) podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapobiegających popełnianiu aktów przemocy przeciwko dziennikarzom śledczym, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarek, które często są bardziej podatne na zagrożenia;

Po czym na samym końcu Parlament zobowiązuje: swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz, tytułem informacji, Komisji.

Szanowni Państwo, ktoś to wszystko wymyślił, ktoś to coś spisał i redagował. Potem to przetłumaczono i nad tym głosowano. Potem pochyli się nad tym Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska i znów będą głosowania. Potrzebne były tysiące roboczogodzin, by to coś wyprodukować. Potem potrzeba setek osobników płci wszelakiej, by to czytali i to głosowali. Wiem co mam sądzić o mocy intelektualnej ludzi, którzy zajmują się takimi płodami myśli, o tych, którzy z powodów koniunkturalnych temu klaszczą i wydają na te mózgowe upławy pieniądze. Ktoś może sobie powiedzieć, że to wszystko, to jakiś szczegół, drobny, nieistotny wycinek w oceanie dobra i zdrowego rozsądku. Żaden tam szczegół i wyjątek. Już nawet nie chce mi się analizować poszczególnych punktów o „dobrostanie dziewcząt”, czy „dostępie do telefonów komórkowych”. Patrzę na to jak chiński lekarz, który nie robi wielkich badań, tylko zagląda w oko i diagnozuje pacjenta. Unia Europejska umiera.

Inne wpisy tego autora