Stanowisko WEI w sprawie procesu wydawania wiz obywatelom Ukrainy

  • Polityka imigracyjna jest dla Polski koniecznością, a nie jedynie chwilową potrzebą;
  • Udział imigrantów w generowaniu wzrostu PKB, a także ich kontrybucja do systemu ubezpieczeń społecznych konsekwentnie rośnie;
  • Główną rolę na polskim rynku pracy pełnią imigranci z Ukrainy;
  • Celem zachowania stabilności rozwoju polskich firm, a tym samym tempa rozwoju gospodarczego, jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego i niezakłóconego procesu wydawania wiz dla obywateli Ukrainy oraz innych krajów;
  • Procedura wydawania wiz na Ukrainie może zostać zakłócona. Wątpliwości budzi przetarg na obsługę procesu wydawania polskich wiz obywatelom tego kraju oraz na obsługę tzw. małego ruchu granicznego;
  • Podmiot prywatny obsługujący tak newralgiczny proces musi być wiarygodny, przejrzysty, posiadać doświadczenie w tym zakresie oraz gwarantować bezpieczeństwo procedury i ochrony danych osobowych.

Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę, że procedura wydawania wiz na Ukrainie może zostać zakłócona. Wątpliwości budzi przetarg na obsługę procesu wydawania polskich wiz obywatelom tego kraju oraz na obsługę tzw. małego ruchu granicznego. Stając na stanowisku, że właściwym kierunkiem jest włączanie podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych, to sam proces wyboru tych podmiotów musi być w pełni transparentny i niebudzący wątpliwości.

Polska już dziś boryka się z trudną sytuacją demograficzną. W najbliższych latach problemy w tym obszarze będą się nasilać. Niska dzietność przekładać się będzie na zagrożenia krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowo, polska gospodarka już dziś doświadcza niedoborów wykwalifikowanej kadry w kolejnych sektorach gospodarki. Uniemożliwia to coraz liczniejszym przedsiębiorcom funkcjonowanie w pełnym zakresie i stanowi znaczącą barierę rozwojową. W dłuższym okresie, będziemy mieli do czynienia z obciążeniem systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej czy destabilizacją systemu demokratycznego. Kryzys demograficzny wpłynie niemal na każdy aspekt funkcjonowania państwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest podejmowanie działań przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu. Mowa tutaj nie tylko o projektach mających na celu zwiększenie wskaźnika dzietności Polaków. Konieczne jest także prowadzenie właściwej polityki migracyjnej.

W celu utrzymania tempa wzrostu gospodarczego musimy zaakceptować fakt, że legalna imigracja jest nam potrzebna. Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu oraz legalnego zatrudnienia. Polityka imigracyjna jest dla Polski koniecznością, a nie jedynie chwilową potrzebą.

Legalna imigracja do Polski nabrała charakteru masowego w okolicach 2014 roku w związku z przybyciem pierwszych fal imigrantów ekonomicznych z Ukrainy. Od tamtego czasu udział imigrantów w generowaniu wzrostu PKB, a także ich kontrybucja do systemu ubezpieczeń społecznych konsekwentnie rośnie. Imigranci przybywający do Polski to osoby pracujące – niemal każdy mężczyzna jest w tej grupie osobą aktywną zawodowo.

Główną rolę na polskim rynku pracy pełnią imigranci z Ukrainy. W styczniu 2021 na terenie naszego kraju przebywało 1,35 mln obywateli tego kraju. Pomimo kryzysu pandemicznego, zauważalny jest wzrost liczby migrantów z Ukrainy w stosunku do stycznia 2020 o ok. 6%. Według ukraińskiej Państwowej Agencji Statystyki, wymiana handlowa między Polską a Ukrainą wyniosła w 2020 roku 7,36 mld dolarów. Stanowi to spadek o zaledwie 0,58 proc. wartości względem roku 2019. Wynik ten plasuje Polskę na trzeciej pozycji największych partnerów handlowych Ukrainy.

Celem zachowania stabilności rozwoju polskich firm, a tym samym tempa rozwoju gospodarczego, konieczne jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego i niezakłóconego procesu wydawania wiz dla obywateli Ukrainy oraz innych krajów, gdzie Polska powinna zastosować metody kwotowe w zakresie liczby pożądanych imigrantów.

W minionych miesiącach pojawiają się jednak kontrowersje wokół przetargu na obsługę procesu wydawania polskich wiz obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tzw. małego ruchu granicznego. Skutkuje to kolejnymi odwołaniami podmiotów startujących w tym przetargu. W konsekwencji aktualnie proces wydawania wiz nie ma zagwarantowanej ciągłości. Spowodować to może przestoje w działaniu dobrze dotychczas działającego procesu, co przełoży się na problemy z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy, a ostatecznie na dopływ pracowników zza wschodniej granicy na polski rynek pracy.

Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę, że wybierając podmiot prywatny obsługujący tak newralgiczny proces, jakim jest procedura wydawania wiz oraz obsługa małego ruchu granicznego, należy zwrócić szczególną uwagę na szereg cech i gwarancji, które zapewnić powinien dostawca, któremu powierzymy powyższe zadanie. Podmiot taki musi cechować się po pierwsze doświadczeniem. Konieczna jest także wiarygodność oraz przejrzystość właścicielska.

Kwestia ryzyka zachowania ciągłości systemu wydawania wiz budzi także niepokój wśród obywateli Ukrainy. 25 czerwca pod Ambasadą RP w Kijowie odbyła się pikieta, podczas której strajkujący wyrażali zaniepokojenie planami zmian w dotychczas sprawnie działającym systemie wizowym.

Kolejną kwestią istotną w opisywanej sprawie jest także bezpieczeństwo. W obecnej sytuacji, gdy działania wschodnich służb wywiadowczych są nasilone, kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa informacji o osobach starających się o wizy w Polsce są wrażliwe oraz cenne.

W kontekście problemów migracyjnych, pragniemy jednoznacznie zaznaczyć różnice między imigracją legalną oraz nielegalną. Podstawowym zadaniem państwa polskiego jest obrona granic kraju, jak i granic Unii Europejskiej przed nielegalnym przepływem imigrantów. W tym zakresie Polska powinna stanowczo zapewniać bezpieczeństwo i szczelność granicy.

Podsumowując, ryzyko przerwania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa systemu wydawania wiz dla osób chcących podjąć pracę w Polsce będzie szczególnie dotkliwe dla polskich przedsiębiorców. W przypadku dalszych problemów ze sprawnym procedowaniem wniosków wizowych, Polska może przestać być miejscem docelowym dla pracowników ze wschodu, co odbije się na polskim rynku pracy, a w konsekwencji poziomie wzrostu gospodarczego.

 

POBIERZ STANOWISKO W PDF

Inne wpisy tego autora