[RAPORT] Cena strachu. Ile kosztują nas obawy o polexit?

Relacje Polski z Unią Europejską nie należą do najłatwiejszych. Znajdujemy się obecnie w okresie wzmożonego ich napięcia, związanego m.in. ze sporem o praworządność. W debacie publicznej coraz częściej – na razie tylko w ramach gorącej debaty, czysto hipotetycznie – rozważa się wariant polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Idee i słowa mają jednak konsekwencje, samo dyskutowanie tego scenariusza może być zapowiedzią potencjalnych zawirowań dla podmiotów gospodarczych: firm, konsumentów, inwestorów, pracowników i może skłonić je do podjęcia kosztownych działań niwelujących ryzyko.

Celem tej analizy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy niepewność związana ze stanem relacji Polski z instytucjami Unii Europejskiej, łącznie z niepewnością dotyczącą scenariusza tzw. polexitu, wpływa na gospodarkę.

Struktura i zawartość analizy jest następująca:

  1. charakterystyka bieżącego postrzegania przez polskich konsumentów i przedsiębiorstwa różnych problemów i zjawisk będących źródłem niepewności,
  2. analiza bieżącego stanu koniunktury w porównaniu z gospodarkami Czech i Węgier, Do analizy wybrano gospodarki Czech i Węgier jako najbardziej podobne do Polski – w szczególności ze względu na płynny kurs walutowy i posiadanie własnej waluty, a także porównywalny poziom rozwoju gospodarczego i charakterystykę ryzyka inwestycyjnego,
  3. uporządkowanie najważniejszych zdarzeń politycznych i ekonomicznych w postaci kalendarium,
  4. określenie możliwych kanałów wpływu niepewności związanej ze stanem stosunków Polski z instytucjami UE,
  5. przegląd i analiza danych ekonomicznych oraz finansowych pod kątem istnienia możliwych sygnałów, świadczących o negatywnym wpływie sporu z UE na polską gospodarkę, 6. oszacowanie skutków niepewności wynikającej ze sporu z instytucjami UE, biorąc pod uwagę PKB, dochody sektora finansów publicznych oraz inflację w krótkim okresie.

W związku z tym, że analiza dotyczy skutków niepewności związanej z relacjami Polska-instytucje UE w krótkim okresie i trudno jest prognozować procesy polityczne w średnim terminie, skupia się ona na skutkach braku akceptacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dodatkowo sytuacja, w jakiej znajduje się teraz polska i światowa gospodarka, jest szczególna, co wynika z wielu czynników zwiększających niepewność i utrudniających prognozowanie nawet podstawowych wielkości makroekonomicznych.

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora