[RAPORT] Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce

Główną celem analizy jest oszacowanie kosztów raportowania kwestii środowiskowych, społecznych i praktyk zarządzania (Environmental, Social, Governance – ESG) na mocy dyrektywy CSRD, które poniosą polskie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. W analizie uwzględniono scenariusz bazujący na przyjętej regulacji CSRD, a także scenariusz alternatywny, zakładający rozszerzenie dyrektywy CSRD na wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zatrudniają do 9 osób.

Wartością dodaną tej analizy jest wypełnienie luki w dostępnych opracowaniach dotyczących kosztów raportowania ESG w Polsce, a także przedstawienie dalszych konsekwencji przyjętej dyrektywy CSRD, która wpisuje się w koncepcję tzw. kapitalizmu interesariuszy. Analiza zawiera także krytyczną ocenę metodyki analizy wpływu na zlecenie European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), gdyż zastosowane podejście prowadzi do budzących poważne wątpliwości wyników, przedstawiających wpływ regulacji CSRD na MŚP w łańcuchach wartości. Opracowanie zawiera także rekomendacje, bazujące na otrzymanych oszacowaniach kosztów dla MŚP oraz dostępnych publikacjach.

Debata publiczna w Polsce na temat raportowania ESG pomija zagadnienie wysokości kosztów tych regulacji, skupiając się na dość ogólnym formułowaniu tez o wielkim wyzwaniu, jak i szansach dla firm związanych z ujawnieniami tych danych. W szczególności w dyskursie publicznym brakuje argumentów opartych na analizach ekonomicznych i danych, a także brakuje perspektywy i opinii firm, które poniosą koszty tej regulacji, zwłaszcza MŚP.

W związku z powyższym, analiza może dostarczyć istotnych informacji decydentom, organom administracji publicznej, organizacjom pracodawców, organizacjom branżowym oraz wszelkim podmiotom, których celem jest poprawa otoczenia regulacyjnego, w jakim działają polskie firmy, a zwłaszcza MŚP. Wskazane podmioty powinny zainteresować się zagadnieniem kosztów i korzyści raportowania ESG, gdyż EFRAG wciąż pracuje nad Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) i pojawia się wiele opinii o konieczności objęcia regulacją CSRD wszystkich MŚP.

Analiza bazuje na oszacowaniach kosztów jednostkowych wykonanych na zlecenie EFRAG, w postaci kosztów wewnętrznych i zewnętrznych, jednorazowych i corocznych. W odniesieniu do liczby przedsiębiorstw wykorzystano dostępne publiczne źródła danych, z kolei oszacowania kosztów pośrednich – dla kontrahentów firm objętych CSRD – bazują na ww. analizie na zlecenie EFRAG oraz analizie na zlecenie Komisji Europejskiej. Pomocniczo wykorzystano także inne źródła danych.

POBIERZ RAPORT

Inne wpisy tego autora

[RAPORT] Kapitalizm interesariuszy

Kontekst Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nie sprawdziła się w rzeczywistości gospodarczej, co ponad 50 lat temu przewidział Milton Friedman. Teraz część środowiska biznesowego, decydentów