Gospodarka
Kto i jakie płaci podatki?
02.10.2015

 

2. Porównanie opodatkowania działalności gospodarczej metodą liniową vs ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych[1].

Z możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej liniowo tj. wg stawki 19% skorzystało 446 485 podatników. 546 683 zeznań złożyli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody podmiotów rozliczających się stawką liniową (z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej) wynosiły 835 195 mln zł. Przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej to 33 149 mln zł.

Podmioty rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych metod liniową zapłaciły łącznie 14 836 mln zł podatku, co stanowiło 1,78% ich przychodów. Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłacili 1 191 mln zł, co stanowiło 3,59% osiąganych przez nich przychodów.

Tab. 1 Porównanie metody liniowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Liczba podmiotów

Przychody w mln zł

Podatek w mln zł

Podatek jako % przychodów

Metoda liniowa

446 485

835 195

14 836

1,78%

RPE

546 683

33 149

1 191

3,59%

 

3. Porównanie opodatkowania działalności gospodarczej metodą liniową vs. podatkiem od osób prawnych[2].

Z możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej liniowo tj. wg stawki 19% skorzystało 446 485 podatników. Liczba podatników podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 400 944, z czego przedsiębiorstwa stanowiły 395 043, a banki i pozostałe instytucje finansowe 5 901.

Przychody podmiotów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych stawką liniową (z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej) wynosiły 835 195 mln zł. Całkowite przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 5 199 931 mln zł. W tym 2 975 023 mln zł stanowiły dochody przedsiębiorstw, zaś na banki i pozostałe instytucje finansowe przypadło 2 224 908 mln zł.

Podmioty rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych metod liniową zapłaciły łącznie 14 836 mln zł podatku, co stanowiło 1,78% ich przychodów. Podatnicy CIT zapłacili łącznie 27 969 mln zł podatku, odpowiada to 0,54% osiąganych przez nich przychodów. Podatek CIT przypadający na przedsiębiorstwa to 23 403 mln zł (0,79% przychodów). Banki i pozostałe instytucje finansowe zapłaciły 4 566 mln zł (0,2% przychodów).

Tab. 2 Porównanie metody liniowej i CIT

Liczba podmiotów

Przychody w mln zł

Podatek w mln zł

Podatek jako % przychodów

Metoda liniowa

446 485

835 195

14 836

1,78%

CIT

400 944

5 199 931

27 969

0,54%

Przedsiębiorstwa

395 043

2 975 023

23 403

0,79%

Instytucje finansowe

5 901

2 224 908

4 566

0,20%

 

 

4. Opodatkowanie działalności gospodarczej podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów składających bilans o liczbie pracujących 10 i więcej osób[3].

Liczba podmiotów składających bilans i zatrudniających co najmniej 10 osób wynosiła ogółem 54 332, w tym 8 581 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

W 2013 r. 54 332 wyżej wymienionych podmiotów osiągnęło przychody 3 010 214 mln zł. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wykazały przychody w wysokości 1 178 825 mln zł.

Całkowita wysokość podatków dochodowych zapłaconych przez podmioty składające bilans oraz zatrudniające co najmniej 10 pracowników wynosiła 19 317 mln zł, co stanowiło 0,64% ich przychodów. Firmy z udziałem kapitału zagranicznego zapłaciły 7 775 mln zł podatku, co odpowiadało 0,66% ich przychodów.

Na uwagę zasługuje fakt, że z ogólnej liczby podmiotów składających bilans 44 069 wykazało dochód brutto (81,1% firm). W przypadku firm z udziałem kapitału zagranicznego dochód brutto wykazało 6087 (70,9% firm).

Tab. 3 Porównanie firm z udziałem kapitału zagranicznego do ogółu firm składających bilans o liczbie pracowników 10 lub więcej

Liczba podmiotów

Przychody w mln zł

Podatek w mln zł

Podatek jako % przychodów

Ilość podmiotów wykazujących dochód brutto w %

Podmioty ogółem

54 332

3 010 214

19 317

0,64%

81,10%

Z udziałem kapitału zagranicznego

8 581

1 178 825

7 775

0,66%

70,90%

 [1] Opracowane na podstawie: Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa lipiec 2014 oraz Informacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Ministerstwo Finansów, wrzesień 2014

[2] Na podstawie: Informacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Ministerstwo Finansów, wrzesień 2014 oraz Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2013, Ministerstwo Finansów, wrzesień 2014.

[3] Na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym 2 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 

Marek Kułakowski