Gospodarka
Opóźniony i wadliwy projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia może zagrozić polskim przedsiębiorcom oraz wpływom budżetu państwa
11.08.2015

Projekt Ministerstwa Zdrowia uniemożliwia branży podjęcie prac przygotowujących do produkcji zgodnie z jej wymogami. Sektor potrzebuje odpowiedniego czasu na dostosowanie, a podstawą do tego może być jedynie pełen pakiet przepisów wdrażających dyrektywę. Projekt jednak nie wdraża znacznej części przepisów Dyrektywy przesuwając regulacje do poziomu rozporządzenia, tym samym odsuwając w czasie proces rozpoczęcia przygotowań przemysłu.

Dyrektywa Tytoniowa (2014/40/UE), którą wdraża ww. Ustawa zasadniczo zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez branżę tytoniową oraz wszystkie podmioty z nią współpracujące. Branża tytoniowa w Polsce nie jest w stanie dostosować się do wymogów produkcyjnych w terminach określonych w projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w sytuacji tak znacznego opóźnienia rozpoczęcia procesu legislacyjnego i równoczesnej niejasności przepisów.

Branża tytoniowa nie może rozpocząć inwestycji w dostosowanie parku maszynowego bez znajomości ostatecznych przepisów, bowiem konieczne adaptacje 6 polskich fabryk do nowych wymogów będą trwały wiele miesięcy, a koszt ich wprowadzenia może sięgać setek milionów złotych. Na unijnym rynku jest ok. 6000 wariantów opakowań papierosów, które muszą zostać zmienione, dlatego krajowi producenci muszą zamówić u zewnętrznych dostawców m.in. aż 40000 nowych cylindrów drukujących.

Z powodu opóźnionego procesu legislacyjnego i niepewności odnośnie warunków i terminów dostosowania produkcji, polski sektor produkcji wyrobów tytoniowych apeluje do Rządu RP , aby usunął z projektu ustawy 20 maja 2016 roku jako datę, od której producenci mogą wytwarzać swoje wyroby tylko zgodnie z przepisami Dyrektywy i jednocześnie utrzymał termin do końca lutego 2017 jako datę wyprzedaży wyrobów nie spełniających wymogów Dyrektywy. Koniec lutego pokrywa się z datą corocznej wymiany banderol i bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z wyprzedażą produktów tytoniowych przy utracie ważności banderol akcyzowych, jest datą odpowiednią zarówno dla producentów jak i detalistów.

Branża tytoniowa w Polsce jest centrum produkcji eksportowej w UE; jesteśmy największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej i centrum produkcji exportowej. W Polsce produkuje się ok. 150 mld sztuk papierosów rocznie, z czego 70% przeznaczone jest na export. Branża zapewnia pośrednio lub bezpośrednio ponad 500 tysięcy miejsc pracy w kraju (m.in. plantatorzy tytoniu, pracownicy legalnie działających fabryk, osoby zatrudnione w handlu).

Polska branża tytoniowa apeluje o usunięcie wad z projektu ustawy i jak najszybsze jej uchwalenie, jeszcze w tej kadencji Sejmu. Sektor tytoniowy dostarcza do budżetu państwa rocznie 23 mld zł, co stanowi 10% w ogólnych wpływach podatkowych oraz generuje ponad 1,5 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym. Destabilizacja legalnej branży tytoniowej może więc wprost zagrozić interesom budżetu państwa. Niepewność regulacyjna zostanie z pewnością wykorzystana przez zorganizowane grupy przestępcze, które odpowiadają za znaczący wzrost szarej strefy w ostatnich miesiącach.

Apel do Premier Ewy Kopacz podpisali przedstawiciele związków zawodowych (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Tytoniowego, Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Tytoniowego NSZZ “Solidarność”, plantatorów (Polski Związek Plantatorów Tytoniu, Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu), producentów (Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego) oraz handlu (Polska Izba Handlu).

Branża tytoniowa jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Z szeroko rozumianym rynkiem tytoniowym związanych jest ponad 500 tys. osób, począwszy od rolników zajmujących się uprawą tytoniu, poprzez pracowników zakładów przetwórczych i produkcyjnych, a skończywszy na osobach zatrudnionych w placówkach detalicznych, których obroty w znacznej części uzależnione są od sprzedaży wyrobów tytoniowych. W 2014 r. produkcja papierosów wyniosła 155,7 mld sztuk i była o 3,5% większa niż rok wcześniej. Polska jest największym wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej i zajmuje 2-gie miejsce pod względem produkcji tytoniu. W zlokalizowanych na terenie naszego kraju 6 zakładach zatrudnionych jest na etatach 5.300 osób. Zakłady te zapewniają od szeregu lat miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim poziomem bezrobocia, takich jak: Radom, Poddębice k. Łodzi lub Augustów w województwie podlaskim.

Branża tytoniowa stanowi także podporę polskiego budżetu – w 2014 r. dochody z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych wyniosły 17,9 mld zł, co oznacza, że stanowiły 29% wszystkich dochodów z tego podatku (większy udział w dochodach miały jedynie paliwa silnikowe – 45%). Razem z podatkiem VAT dochody ze sprzedaży wyrobów tytoniowych wyniosły ponad 23 mld zł, co stanowiło blisko 10% dochodów z podatków pośrednich w 2014 r.

Polski sektor tytoniowy od kilku lat pozytywnie wpływa na bilans handlu zagranicznego naszego kraju. Polska jest eksporterem netto wyrobów tytoniowych, głównie: papierosów i cygar. Dodatnie saldo wymiany handlowej tą grupą produktów w 2010 r. po raz pierwszy przekroczyło 1 mld euro i od tego czasu systematycznie wzrasta. W 2014 r wyniosło 1,67 mln euro, było o 24% większe niż w 2013 r.

Trzeba podkreślić, ze krajowy rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych w latach 2001 – 2014 podlegał intensywnym przemianom. Od kilku lat legalny rynek papierosów jest pod dużą negatywną presją głównie z powodu szybko rosnących stawek podatku akcyzowego, stanowiących podporę budżetu. W l. 2003–2014 skumulowany wzrost opodatkowania papierosów wyniósł 230%, co przełożyło się na wzrost ceny finalnej produktów o ponad 160%. W konsekwencji najmniej zamożni konsumenci, a tym samym najbardziej wrażliwi cenowo, silnie reagujący na podwyżki podatków i wynikające z nich podwyżki cen, odeszli do szarej strefy, której wielkość szacuje się dziś na rekordowe 30% rynku. Tak drastyczne regulacje fiskalne negatywnie wpływają na poziom legalnej sprzedaży, a w konsekwencji na rentowność producentów wyrobów tytoniowych, które zmuszone będą ograniczać poziom inwestycji, czy zatrudnienia.

Petycja_do_Premier_Ewy_Kopacz_KSPT_30_07_2015