mm
Mateusz Morawiecki
Ministerstwo Cyfryzacji
Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej
2022-03-25

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 501 ze zm.) ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem odbiornika cyfrowego, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Przyznaje ona świadczenie w wysokości 100 zł na zakup urządzenia niezawierającego wyświetlacza obrazu (dekoder) oraz 250 zł w przypadku urządzenia zawierającego wyświetlacz (telewizor), dla osób, których trudna sytuacja materialna uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia bez zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych . Limit wydatków publicznych w związku z wprowadzeniem wynosi 620,5 mln zł.

Nasza ocena

1
sasin
Jacek Sasin
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
2022-02-22

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 2022 poz. 483) ma na celu stworzenie ram prawnych do realizacji strategicznych inwestycji umożliwiających wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym zakresie kluczowe jest przyspieszenie rozbudowy oraz modernizacja Podziemnego Magazynu Ropy i Paliwa ”Góra” wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produkty naftowe. Rozwiązania mają służyć ograniczeniu liczby organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań.

Nasza ocena

4
zz
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
2022-04-07

Ustawa wprowadza możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma ona na celu zastopowanie procederu tzw. kradzieży spółek, tj. przejmowaniu kontroli nad spółką poprzez dokonanie podstępem wpisu przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Zatem zapewni natychmiastowy dostęp do informacji na temat wszelkich zmian w Rejestrze oraz wniosków o ich dokonanie.

Nasza ocena

4
ziobro
Zbigiew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2021-10-13

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wprowadza 2 terminy: 10 lat, po upływie których nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjne, doręczonej lub ogłoszonej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz 30 lat po upływie których, niedopuszczalne staje się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Nasza ocena

3
kurtyka
Michał Kurtyka
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Lex Izera
2021-10-13

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, tzw. Lex Izera wprowadza istotne zmiany co do wykorzystania lasów państwowych. Pozwala przez dwa lata od wejścia w życie ustawy na przekształcanie nieruchomości należących do Lasów Państwowych na inne grunty i nieruchomości. Precyzyjniej mówiąc, chodzi o lasy w Jaworznie i Stalowej Woli.

Nasza ocena

2
Tadeusz_Kościński
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
Ustawa o podatku dochodowym
2020-11-28

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Nasza ocena

5