Państwo i Prawo
Prawidłowa kontrola drogowa
10.05.2015

Rozwinięcie tej regulacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, które szczegółowo reguluje sposób w jaki funkcjonariusz może dokonać zatrzymania, jego uprawnienia podczas kontroli, jak również prawa przysługujące osobom kontrolowanym.Na początku należy zwrócić uwagę, że policjanci umundurowani mogą zatrzymać pojazd zarówno w terenie zabudowanym jak i po za nim, podczas gdy policjanci nieumundurowani, poruszający się nieoznakowanym samochodem mogą dokonywać zatrzymania wyłącznie w terenie zabudowanym. Wyjątkiem będą tu działania pościgowe, uzasadnione podejrzenie, że poruszający się pojazd pochodzi z przestępstwa lub, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo. Obowiązkiem funkcjonariusza jest podanie kierującemu swojego stopnia, imienia i nazwiska oraz przyczyny zatrzymania. Na żądanie kontrolowanego pokazuje również legitymację służbową, zaś policjant nieumundurowany powinien okazać legitymację służbową bez wezwania, w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta.

Policjant w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, a każdy uczestnik ruchu ma obowiązek dostosowania się do tych sygnałów i poleceń. Po przekazaniu sygnału do zatrzymania kierujący jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu, położenia rąk na kierownicy i pozostawania w pojeździe w oczekiwaniu na nadejście funkcjonariusza. Co do zasady kierujący i pasażerowie podczas całej kontroli przebywają w zatrzymywanym pojeździe, można jednak poprosić funkcjonariusza o jego opuszczenie, jeżeli ktoś np. nie czuje się najlepiej i pragnie zażyć świeżego powietrza. Funkcjonariusz w takiej sytuacji może odmówić nam prośby jeżeli uzna, że prowadzić to może w konsekwencji do zakłócenia przeprowadzanych czynności. 

Pojazd powinien być zatrzymany do kontroli w miejscu nie utrudniającym ruchu innych pojazdów oraz nie stwarzającym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W przypadku zatrzymania w nieodpowiednim miejscu policjant ma prawo wskazać miejsce odpowiednie do przeprowadzenia kontroli, a osoba kontrolowana ma obowiązek udać się za policyjnym radiowozem w miejsce dogodne do przeprowadzenie kontroli. Procedury tej nie stosuje się w przypadku pościgu oraz w razie konieczności zatrzymania pojazdu wobec którego istnieje podejrzenie, że może stwarzać zagrożenie ze względu na stan techniczny bądź zachowanie kierującego. W tym miejscu należy zaznaczyć, ze każde zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętej normy może wzbudzić w kontrolującym podejrzenie i podjęcie stosownych działań.

Przed przystąpieniem do kontroli kierującego oraz sprawdzenia dokumentów, ładunku lub stanu technicznego pojazdu policjant powinien wydać polecenia: unieruchomienia silnika pojazdu; wyjęcia kluczyków ze stacyjki; natomiast w przypadku przeprowadzania kontroli na jezdni lub poboczu – włączenia świateł awaryjnych o każdej porze doby, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony – włączenia świateł pozycyjnych w okresie zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Kontrolowany uczestnik ruchu drogowego ma prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia czynności dokonanych przez policjanta; odmowy przyjęcia mandatu karnego; żądania okazania legitymacji służbowej policjanta wykonującego wobec niego czynności; żądania okazania nagrania lub wyniku pomiaru urządzeń kontrolno- pomiarowych oraz do żądania okazania kopii świadectwa legalizacji tych urządzeń; żądania przeprowadzenia powtórnego badania urządzeniami elektronicznymi, badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz sporządzenia przez policjanta protokołu z przebiegu badania urządzeniami elektronicznymi. Podobnie jak przy legitymowaniu mamy prawo do nagrywania przeprowadzanych przez policjantów czynności. Nagranie to lub sam zarejestrowany dźwięk, stanowić będą solidny dowód jeżeli uznamy, że doszło do naruszania prawa przez policjantów i zdecydujemy się na złożenie skargi.

Marek Wolf

zdjęcie: pixabay