Plusy Ujemne – Monitoring polskiej legislacji

Projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akta, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Celem projektu jest próba zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej oraz wiarygodna informacja o wchodzących w życie przepisach.

W ramach projektu prowadzimy ocenę i analizę ustaw oraz organizujemy cykliczne spotkania ekspertów pt. Przegląd Legislacyjny WEI. W naszych spotkaniach wzięło udział ok. 140 przedstawicieli administracji, biznesu, środowiska akademickiego oraz pozarządowego.

Nasze analizy ustaw

Wybierz zakres dat

Wybierz naszą ocenę

USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
2020-11-28

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Nasza ocena

5
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Tadeusz Kościński
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
2020-12-17

Celem nowelizacji prawa zamówień publicznych jest uproszczenie i odformalizowanie procedur. Ze względu na dużą liczbę klauzul określających. Dodatkowo poprawie ma ulec pozycja wykonawców i podwykonawców, usprawniona procedura zwiększy konkurencyjność ofert i zwiększy partycypację małych i śrenich przedsiębiorstw w przetargach.

Nasza ocena

5
SLIM VAT
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
SLIM VAT
2020-11-27

Ustawa wprowadza szereg uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług zgodnie z regułą SLIM (S(imple) – prosty, L(ocal) – lokalny, M(odern) – nowoczesny). Wśród przewidzianych przez ustawodawcę zmian można wymienić: uproszczenie fakturowania, usprawnienie mechanizmu podzielonej płatności czy możliwość stosowania kursu walut wynikającego z przepisów o podatkach dochodowych.

Nasza ocena

4
Estoński CIT
Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
Estoński CIT
2020-11-28

Nowelizacja wprowadziła możliwość rozliczania się za pomocą tzw. estońskiego CIT. W założeniach ma ona wspierać rozwój firm i uprościć rozliczenia. Istotą jest to, że podatek jest płacony dopiero w momencie wypłaty zysku, co ma zachęcić firmy do inwestowania pieniędzy we własny rozwój. Jednak nowa metoda okazuje się skomplikowana, a niedopatrzenia mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami.

Nasza ocena

1
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Marek Niedużak
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
2019-07-31

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jest jeden warunek – zawierana umowa nie może mieć dla nich charakteru zawodowego. Dodatkowo ta kompleksowa nowelizacja ma docelowo przyspieszyć i usprawnić procedury administracyjne, zwiększyć limity podatkowe, zmniejszyć częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększyć potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm.

Nasza ocena

4

Przegląd legislacyjny