Plusy Ujemne – Monitoring polskiej legislacji

Projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akta, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Celem projektu jest próba zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej oraz wiarygodna informacja o wchodzących w życie przepisach.

W ramach projektu prowadzimy ocenę i analizę ustaw oraz organizujemy cykliczne spotkania ekspertów pt. Przegląd Legislacyjny WEI. W naszych spotkaniach wzięło udział ok. 140 przedstawicieli administracji, biznesu, środowiska akademickiego oraz pozarządowego.

Nasze analizy ustaw

Wybierz zakres dat

Wybierz naszą ocenę

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Zbigiew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2021-10-13

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wprowadza 2 terminy: 10 lat, po upływie których nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjne, doręczonej lub ogłoszonej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz 30 lat po upływie których, niedopuszczalne staje się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Nasza ocena

3
Lex Izera
Michał Kurtyka
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Lex Izera
2021-10-13

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, tzw. Lex Izera wprowadza istotne zmiany co do wykorzystania lasów państwowych. Pozwala przez dwa lata od wejścia w życie ustawy na przekształcanie nieruchomości należących do Lasów Państwowych na inne grunty i nieruchomości. Precyzyjniej mówiąc, chodzi o lasy w Jaworznie i Stalowej Woli.

Nasza ocena

2
Ustawa o podatku dochodowym
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
Ustawa o podatku dochodowym
2020-11-28

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Nasza ocena

5
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
2020-12-17

Celem nowelizacji prawa zamówień publicznych jest uproszczenie i odformalizowanie procedur. Ze względu na dużą liczbę klauzul określających. Dodatkowo poprawie ma ulec pozycja wykonawców i podwykonawców, usprawniona procedura zwiększy konkurencyjność ofert i zwiększy partycypację małych i śrenich przedsiębiorstw w przetargach.

Nasza ocena

5
SLIM VAT
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
SLIM VAT
2020-11-27

Ustawa wprowadza szereg uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług zgodnie z regułą SLIM (S(imple) – prosty, L(ocal) – lokalny, M(odern) – nowoczesny). Wśród przewidzianych przez ustawodawcę zmian można wymienić: uproszczenie fakturowania, usprawnienie mechanizmu podzielonej płatności czy możliwość stosowania kursu walut wynikającego z przepisów o podatkach dochodowych.

Nasza ocena

4
Estoński CIT
Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
Estoński CIT
2020-11-28

Nowelizacja wprowadziła możliwość rozliczania się za pomocą tzw. estońskiego CIT. W założeniach ma ona wspierać rozwój firm i uprościć rozliczenia. Istotą jest to, że podatek jest płacony dopiero w momencie wypłaty zysku, co ma zachęcić firmy do inwestowania pieniędzy we własny rozwój. Jednak nowa metoda okazuje się skomplikowana, a niedopatrzenia mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami.

Nasza ocena

1
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Marek Niedużak
Ministerstwo Rozwoju
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
2019-07-31

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jest jeden warunek – zawierana umowa nie może mieć dla nich charakteru zawodowego. Dodatkowo ta kompleksowa nowelizacja ma docelowo przyspieszyć i usprawnić procedury administracyjne, zwiększyć limity podatkowe, zmniejszyć częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększyć potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm.

Nasza ocena

4
Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
2019-05-04

Zmiana sposobu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowania upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nasza ocena

3
Kary za przekręcanie licznika
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kary za przekręcanie licznika
2019-04-15

Ustawa penalizuje proceder modyfikowania liczników samochodowych oraz wprowadza szereg obowiązków mających zapobiegać tego rodzaju oszustwom np. obowiązkową kontrolę stanu licznika przy kontroli drogowej. Za tzw. przekręcenie licznika można będzie wymierzyć karę do 5 lat więzienia.

Nasza ocena

3
Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
2018-08-14

Opis: Ustawa jest implementacją dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Ma ona na celu zapewnienie minimalnego standardu ochrony informacji poufnych przedsiębiorstw, wprowadzając nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa

Nasza ocena

4
Reforma Służby Więziennej
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Reforma Służby Więziennej
2018-05-09

Opis ustawy: Ustawa wprowadza zmiany w naborze do służby, które będą prowadzone centralnie a nie tak jak dzisiaj przez regionalnych dyrektorów podstawowych jednostek organizacyjnych. Ustawa powołuje także nową szkołę więziennictwa, na wzór szkół dla policji czy straży pożarnej. Nabory od momentu wejścia w życie ustawy prowadzone będą centralnie, a nie tak jak do tej pory przez dyrektorów podstawowej jednostki administracyjnej.

Nasza ocena

3
Ustawa o komornikach sądowych
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ustawa o komornikach sądowych
2018-04-12

Opis ustawy: Ustawa stara się zdefiniować komorników nie jako przedsiębiorców, a jako urzędników państwowych. Stąd zwiększa się nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości, zaostrza kompetencje do wykonywania zawodu komornika (obowiązek wykształcenia prawniczego i większa bariera wiekowa) czy wprowadza rozmaite ograniczenia dowolności prowadzenia egzekucji (przymusowa rejonizacja).

Nasza ocena

3
Prawo spółdzielcze
Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Prawo spółdzielcze
2017-08-09

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – podpisana 2 sierpnia 2017 r. (weszła w życie 9 września 2017 roku)

Nasza ocena

4

Przegląd legislacyjny