Gospodarka
Raport WEI
09.09.2015

W Raporcie na warsztat wzięto inwestycje miejskie dokonane na przestrzeni lat 2010-2014 w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu, które – zgodnie z wyliczeniami OECD, przez wzgląd na ponad dwumilionową liczbę mieszkańców – mogą korzystnie wpływać na ekonomię terenów w promieniu nawet 300 km od siebie.

Na pierwszym miejscu wśród miast, w których zaszły największe przemiany modernizacyjne i infrastrukturalne plasuje się Warszawa. W tym samym okresie jednak, największy udział nakładów inwestycyjnych odnotowano w Poznaniu (22,5% wszystkich wydatków ogółem na wydatki majątkowe), podczas gdy w stolicy nakład ten wynosił zaledwie 17,8%. Swój potencjał rozwojowy miasto stołeczne zawdzięcza ogromnej przewadze liczebnościowej i powierzchniowej. Jest ono jednym z najbogatszych regionów w Europie. W 2011 roku wypracowało imponujący wskaźnik 196% średniego unijnego PKB per capita. Od początku analizowanego okresu w Warszawie powstało prawie 40 tysięcy nowych podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Zwiększyło się także przeciętne wynagrodzenie brutto jej mieszkańców, z kwoty 4964 złotych w 2010 roku, do 5385 złotych w roku 2014.

Przytoczone dane wskazują na znaczących rozmiarów dysproporcje pomiędzy stolicą Polski, a pozostałymi dużymi miastami w Polsce. Najmniejszy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem odnotowano w Krakowie – w latach 2010-2014 stanowiły one łącznie 2719 mln zł.

Standardem w dużych polskich miastach (z wyjątkiem Krakowa) jest około dwudziestoprocentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.
W oparciu o dane pochodzące z raportu wynika również, że na przestrzeni analizowanego okresu w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu utrzymywała się tendencja, zgodnie z którą najwięcej kosztów majątkowych pochłonęły zadania z zakresu transportu i łączności, natomiast w Poznaniu były to koszty przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu dróg oraz komunikacji zbiorowej.

Jak wynika z Raportu, największe miasta inwestują dobrze, a nawet więcej i lepiej niż rząd centralny, a przy tym nie rozpraszają wydatków na setki zróżnicowanych celów. Skupiają się za to na najistotniejszych zadaniach, przede wszystkim tych infrastrukturalnych.

Raport został zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.  Pełna treść znajduje się na stronie: www.wei.org.pl

Więcej informacji udziela:

Marta Chołuj

tel. 504 212 435

email. m.choluj@zpp.net.pl

Raport do pobrania_pdf