Sektor MSP
Abolicja ZUS dla przedsiębiorców ? pełen sukces!
04.05.2014

Jest to nasz wielki sukces – sukces ZPP, ale przede wszystkim koniec gehenny tysięcy przedsiębiorców, którzy zostali obciążeni przez ZUS nienależnymi długami z olbrzymimi odsetkami.

Komisja Europejska uznała, że umorzenie na mocy tej ustawy składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstwom, które są objęte obowiązkowymi składkami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) ze względu na występujące w okresie między 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2009 r. nieścisłości w polskich przepisach dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, w wyniku których lokalne publiczne organy ubezpieczenia społecznego oraz same przedsiębiorstwa miały trudności z prawidłowym rozpoznaniem, którym obowiązkowym składkom podlegały.

Komisja stwierdziła również, że ustawa jednakowo traktuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są w porównywalnej sytuacji finansowej i prawnej i w związku z powyższym umorzenie nie stanowi selektywnej korzyści i jest środkiem ogólnym niewchodzącym w zakres art. 107 TFUE.
Więcej informacji będzie dostępne na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, w publicznym rejestrze spraw pod numerem SA.36200