REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
NA RZECZ FUNDACJI
WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://wei.org.pl/wesprzyj/ („Moduł”) oraz prawa i obowiązki darczyńców i Fundacji Warsaw Enterprise Institute z siedzibą w Warszawie, z adresem przy Al. Jerozolimskich 30, 00-024 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458888, NIP: 5223006278 („WEI”), jako administratora Modułu („Administrator Modułu”) w związku z korzystaniem z Modułu przez darczyńców.

 

I. Cel wykorzystania darowizn oraz sposoby przekazania darowizn 

 

a. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi WEI zawartymi w Statucie WEI, który dostępny jest pod adresem: https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/STATUT-WEI.pdf

b. Darowizny można przekazać za pośrednictwem stron wpłatowych w domenie wei.org.pl („strony wpłatowe”).

c. Darowizny przekazywane na rzecz WEI za pośrednictwem stron wpłatowych są obsługiwane przez operatora płatności – PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu; ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000,00 złotych, opłacony w całości; NIP: 300523444. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez PayU, tj. e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) lub bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy.

d. Darowiznę można również przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy WEI nr 44 1020 1097 0000 7702 0289 5761

e. Darowizna może zostać przekazana w dowolnej wysokości, niezależnie od kwot sugerowanych na stonach wpłatowych.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe darczyńców przetwarza Fundacja Warsaw Enterprise Institute (ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa, www.wei.org.pl) w następujących celach i zakresie:

a. w celu wykonania umowy darowizny WEI przetwarza: imię i nazwisko darczyńcy. W przypadku dokonania darowizny tradycyjnego przelewu bankowego, WEI przetwarza numer rachunku bankowego darczyńcy, adres widoczny w przelewie oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), konieczny do technicznej obsługi płatności online;

b. w celu wypełnienia ciążących na WEI obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, numer rachunku bankowego i adres w przypadku przelewu bankowego;

c. w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat przetwarzamy imię i nazwisko darczyńcy, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ilość i wysokość przekazanych darowizn. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych darczyńcy w tym zakresie jest uzasadniony interes WEI. Jeśli darczyńca nie życzy sobie podziękowań, WEI uprzejmie prosi o przesłanie sprzeciwu na adres poczty elektronicznej (e-mail): office@wei.org.pl;

d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek do przekazania darowizny;

e. Dane osobowe darczyńcy, oprócz WEI przetwarzać będą:

  • Operator płatności, obsługujący bramkę płatności na stronie https://wei.org.pl/wesprzyj/ tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186;
  • Bank prowadzący rachunek bankowy WEI – PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-975), przy ul. ul. Puławskiej 15.

 

f. Klauzula informacyjna oraz wszystkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez WEI znajdują się TUTAJ

 

III. Postanowienia końcowe

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie zasad przekazania darowizny na rzecz WEI należy przesłać zgłoszenie na adres mail: office@wei.org.pl

Fundacja może zmienić zapisy niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia publikacji na stronie [XXX] i nie dotyczą czynności rozpoczętych lub dokonanych przed wejściem w życie zmiany regulaminu.

W sprawach nieregulowanych regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa.