I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strona internetowa Warsaw Enterprise Institute, na którą składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Fundację Warsaw Enterprise Institute, KRS 0000458888, NIP 5223006278, Regon 146640657, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa zwany dalej „Usługodawcą” lub „WEI”.

2. Strona internetowa WEI działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Strony internetowej WEI działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:
a) w domenie internetowej wei.org.pl i jej subdomenach;
b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Strony internetowej WEI poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę, lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Strony internetowej WEI. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów Strony internetowej WEI, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone na Stronie internetowej WEI.

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej WEI, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych na Stronie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej WEI, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II. DEFINICJE

1. Strona internetowej WEI – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji Warsaw Enterprise Institute i dostępna pod adresem wei.org.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Fundacji WEI.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej WEI oraz Usług dostępnych na Strony internetowej WEI.

3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Strony internetowej WEI serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Fundacji Warsaw Enterprise Institute.

4. Partner – każdy podmiot współpracujący z Fundacją WEI na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne na Strony internetowej WEI, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Fundację WEI lub Partnerów, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkownika,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WEI

1. W ramach Strony internetowej WEI Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
• zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Strony internetowej WEI lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp, mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych.

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Strony internetowej WEI odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług na Stronie internetowej WEI dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej WEI w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Strony internetowej WEI dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi na Strony internetowej WEI jest bezpłatne.

6. Na Stronie internetowej WEI prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt. 7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania na Stronie internetowej WEI treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Strony internetowej WEI i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Fundacja WEI zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na Stronie internetowej WEI treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na Stronie internetowej WEI, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści ze Strony internetowej WEI.

9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Stroną internetową WEI prosimy kierować na adres: office@wei.org.pl.

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Strona internetowa WEI oraz Materiały na niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór etc. podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Stronie internetowej WEI przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca, prezentuje na Stronie internetowej WEI utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Stronie internetowej WEI Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów, lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze Strony internetowej WEI oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Strony internetowej WEI lub jej części, lub utworów zamieszczonych na Stronie internetowej WEI, lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając Materiały na Stronie internetowej WEI, Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Strony internetowej WEI i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ WEI

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej WEI zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Stronie internetowej WEI Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika na Stronę internetową WEI treści o charakterze bezprawnym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej WEI i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane na Stronie internetowej WEI przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności ze Strony internetowej WEI, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na Stronie internetowej WEI treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na Stronie internetowej WEI w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Strony internetowej WEI przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej WEI.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: office@wei.org.pl lub listownie na adres: Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji w terminie niezwłocznym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Strony internetowej WEI jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawcą a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Portalu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej WEI pod adresem wei.org.pl.