Państwo i Prawo
Rezolucja Parlamentu Europejskiego zabije Wikipedię?
09.07.2015

Artykuł 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi „Wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku”. Dzięki temu, możemy między innymi fotografować ciekawe budowle architektoniczne które zwiedzaliśmy i udostępniać je na własnym blogu, uliczny artysta może szkicować panoramę starówki i sprzedawać je na bulwarze, a student Akademii Sztuk Pięknych może uwiecznić piękno miasta i pokazać je na swoim autorskim wernisażu. Jednak nie spodobało się to unijnym decydentom, którzy postanowili zakazać takiego korzystania z własności intelektualnej.

Projekt rezolucji, którą uchwaliła Komisja Prawna Europarlamentu zakłada wprost, że jakakolwiek próba rozpowszechniania zdjęć, nagrań bądź innych obrazów będzie nielegalna. Poprawka AB 421 zgłoszona przez posła Jeana Marie Cavada brzmi „Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them”. Oznacza to, że podmiot zainteresowany musi uzyskać zgodę posiadacza praw autorskich. Każdy W Unii Europejskiej definicja komercji jest inna- nie wyklucza ona działalności pro bono. Dlatego zapis ten wykluczy każdą działalność gospodarczą, artystyczną bądź charytatywną jeśli jest prowadzona przez podmiot zarejestrowany. Jaka będzie w tym wypadku wykładnia poszczególnych krajów? Tego nie wiemy. Jednak na pewno stowarzyszenia,  fundacje lub właśnie uliczni artyści jeśli działają w sposób zorganizowany mogą czuć się zagrożeni.

Jutro w godzinach porannych będzie głosowana rezolucja A8-0209/2015. Dla obywatela Unii Europejskiej będzie to poważne naruszenie sfery wolności. Polski turysta nie będzie mógł opublikować zdjęcia Zamku Królewskiego w Warszawie, gdyż jego komercyjny wizerunek jest zastrzeżony do 2053 roku. Dlatego warto napisać e-maila do europosła ze swojego okręgu i poprosić go o głosowanie przeciwko tej rezolucji, która w żaden sposób nie chroni praw obywatela, a wręcz je ogranicza, pozbawiając nas często prawa do dziedzictwa kulturalnego.  A to wprost łamie prawo do korzystania z dóbr kultury, zawarte i w Konstytucji jak i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Piotr Celiński

Link do projektu rezolucji: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-549.469&format=PDF&language=EN&secondRef=01

Artykuł 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi „Wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku”. Dzięki temu, możemy między innymi fotografować ciekawe budowle architektoniczne które zwiedzaliśmy i udostępniać je na własnym blogu, uliczny artysta może szkicować panoramę starówki i sprzedawać je na bulwarze, a student Akademii Sztuk Pięknych może uwiecznić piękno miasta i pokazać je na swoim autorskim wernisażu. Jednak nie spodobało się to unijnym decydentom, którzy postanowili zakazać takiego korzystania z własności intelektualnej.

Projekt rezolucji, którą uchwaliła Komisja Prawna Europarlamentu zakłada wprost, że jakakolwiek próba rozpowszechniania zdjęć, nagrań bądź innych obrazów będzie nielegalna. Poprawka AB 421 zgłoszona przez posła Jeana Marie Cavada brzmi „Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them”. Oznacza to, że podmiot zainteresowany musi uzyskać zgodę posiadacza praw autorskich. Każdy W Unii Europejskiej definicja komercji jest inna- nie wyklucza ona działalności pro bono. Dlatego zapis ten wykluczy każdą działalność gospodarczą, artystyczną bądź charytatywną jeśli jest prowadzona przez podmiot zarejestrowany. Jaka będzie w tym wypadku wykładnia poszczególnych krajów? Tego nie wiemy. Jednak na pewno stowarzyszenia,  fundacje lub właśnie uliczni artyści jeśli działają w sposób zorganizowany mogą czuć się zagrożeni.

Jutro w godzinach porannych będzie głosowana rezolucja A8-0209/2015. Dla obywatela Unii Europejskiej będzie to poważne naruszenie sfery wolności. Polski turysta nie będzie mógł opublikować zdjęcia Zamku Królewskiego w Warszawie, gdyż jego komercyjny wizerunek jest zastrzeżony do 2053 roku. Dlatego warto napisać e-maila do europosła ze swojego okręgu i poprosić go o głosowanie przeciwko tej rezolucji, która w żaden sposób nie chroni praw obywatela, a wręcz je ogranicza, pozbawiając nas często prawa do dziedzictwa kulturalnego.  A to wprost łamie prawo do korzystania z dóbr kultury, zawarte i w Konstytucji jak i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.