Państwo i Prawo
Zlikwidować Trybunał Konstytucyjny – raport Warsaw Enterprise Institute nt. reform sądownictwa
28.11.2020

Warsaw Enterprise Institute od kilku miesięcy prezentuje kolejne odsłony „Planu odbudowy gospodarki po kryzysie Covid-19”, w którym przedstawia pomysły na pokryzysowe reformy państwa: od prawa gospodarczego, przez system podatkowy i emerytalny aż po sądownictwo. Właśnie tę ostatnią dziedzinę WEI bierze pod lupę w opublikowanej 27.11.2020 ósmej i ostatniej już odsłonie „Planu”.

 

 

Warsaw Enterprise Institute rekomenduje w raporcie m.in.:

 1. Wzmocnienie pozycji sędziego w Polsce. Zawód sędziego musi być ukoronowaniem zawodu prawnika. Sędzią powinna zostawać osoba, która ukończyła co najmniej 40 lat oraz przez 10 czynnie wykonywała zawód prawniczy, lub posiada stopień doktora habilitowanego nauk prawnych i co najmniej przez 10 lat wykładała na uczelni.
 2. Reformę Sądu Najwyższego, która uczyni z niego jedyny sąd szczególny niebędący sądem powszechnym. Oznacza to:
  1. Likwidację Trybunału Konstytucyjnego,
  2. Likwidację Trybunału Stanu,
  3. Likwidację wyodrębnionego sądownictwa administracyjnego.
 3. Wprowadzenie sędziów pokoju.
 4. Reorganizację sądownictwa powszechnego i administracji sądowej.
 5. Zmiany o charakterze proceduralnym: przeniesienie rejestru spółek do administracji publicznej, wprowadzenie notarialnego nakazu zapłaty, rozwój prac nad informatyzacją obiegu dokumentów w obszarze sądownictwa, wprowadzenie instytucji przedsądu, czy wprowadzenie podziału spraw ze względu na wartość przedmiotu sporu.

Słabości polskiego wymiary sprawiedliwości to temat szeroko omawiany – zwłaszcza w kontekście sporu o praworządność w naszym kraju. WEI nie zajmuje stanowiska politycznego, wychodząc z założenia, że sytuację uzdrowić mogą tylko kompleksowe i całościowe reformy mające charakter merytokratyczny. Zapobiegną one nie tylko upolitycznieniu sądów, ale i przyśpieszą ich funkcjonowanie, zwiększając jednocześnie przejrzystość postępowań i rozliczalność funkcjonariuszy trzeciej władzy. (Niektóre wady polskiego wymiaru sprawiedliwości opisaliśmy w rozdziale 3. tego dokumentu)

Pełna treść raportu nt. sądownictwa dostępna jest w tym miejscu.