Archiwa: PlusyUjemne

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa wprowadza możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma ona

Lex Izera

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, tzw. Lex Izera wprowadza istotne zmiany co do wykorzystania lasów

Ustawa o podatku dochodowym

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Celem nowelizacji prawa zamówień publicznych jest uproszczenie i odformalizowanie procedur. Ze względu na dużą liczbę klauzul określających. Dodatkowo poprawie ma ulec pozycja wykonawców i podwykonawców,

SLIM VAT

Ustawa wprowadza szereg uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług zgodnie z regułą SLIM (S(imple) – prosty, L(ocal) – lokalny, M(odern) – nowoczesny). Wśród

Estoński CIT

Nowelizacja wprowadziła możliwość rozliczania się za pomocą tzw. estońskiego CIT. W założeniach ma ona wspierać rozwój firm i uprościć rozliczenia. Istotą jest to, że podatek

Kary za przekręcanie licznika

Ustawa penalizuje proceder modyfikowania liczników samochodowych oraz wprowadza szereg obowiązków mających zapobiegać tego rodzaju oszustwom np. obowiązkową kontrolę stanu licznika przy kontroli drogowej. Za tzw. przekręcenie licznika można

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Opis: Ustawa jest implementacją dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Ma ona na

Reforma Służby Więziennej

Opis ustawy: Ustawa wprowadza zmiany w naborze do służby, które będą prowadzone centralnie a nie tak jak dzisiaj przez regionalnych dyrektorów podstawowych jednostek organizacyjnych. Ustawa powołuje także nową szkołę

Ustawa o komornikach sądowych

Opis ustawy: Ustawa stara się zdefiniować komorników nie jako przedsiębiorców, a jako urzędników państwowych. Stąd zwiększa się nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości, zaostrza kompetencje do wykonywania zawodu komornika

Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – podpisana