Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

autor

Zbigiew Ziobro
ziobro

Data

2021-10-13

OCena

3

Opis

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wprowadza 2 terminy: 10 lat, po upływie których nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjne, doręczonej lub ogłoszonej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz 30 lat po upływie których, niedopuszczalne staje się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Plusy

+ zakończenie tematu dzikiej reprywatyzacji

+ ustabilizowanie sytuacji prawnej

+ wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r., sygn. P 46/13, w którym Trybunał orzekł za niezgodny art. 156 § 2 KPA z art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą zaufania obywatela do państwa

Minusy

- brak możliwości dochodzenia prawa własności przez uprawnione osoby, posiadających legitymację prawowitego spadkobiercy

- niejasność przepisów w kwestii toczących się już postępowań. Problem interpretacyjny przepisów może spowodować, że osoby, które złożyły wniosek w poprzednim stanie prawnym tj. gdy ustawa nie przewidywała żadnych terminów, występuję tu rozbieżność pomiędzy uchwalonymi przepisami, a Wypowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości.