Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

autor

Tadeusz Kościński
Tadeusz_Kościński
Logo_Ministerstwa_Finansów.svg

Data

2020-12-17

OCena

5

Opis

Celem nowelizacji prawa zamówień publicznych jest uproszczenie i odformalizowanie procedur. Ze względu na dużą liczbę klauzul określających. Dodatkowo poprawie ma ulec pozycja wykonawców i podwykonawców, usprawniona procedura zwiększy konkurencyjność ofert i zwiększy partycypację małych i śrenich przedsiębiorstw w przetargach.

Plusy

  • Wzmocnienie pozycji kontraktowej wykonawców (np. wyraźne uregulowanie zasady współdziałania stron w celu należytej realizacji zamówienia, wprowadzenia wielu klauzul obligatoryjnych)

  • W przypadku zamówień o niższej wartości dozwolono na stosowanie uproszczoną procedurę zamówień.

  • Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezawinione niedotrzymanie terminu, za zachowanie niezwiązane z prawidłową realizacją umowy, czy też gdy wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

  • Zakazano nielimitowanego ograniczania zakresu zamówienia przez zamawiającego.

  • Nowelizacja zakłada usprawnienie procedur odwoławczych, w tym rozszerzenie dopuszczalności wnoszenia odwołań do KIO w sprawach poniżej progów unijnych, a także utworzenie jednego wyspecjalizowanego warszawskiego sądu rozpatrującego skargi na orzeczenia KIO.

Minusy

  • PZP było nowelizowane już ponad 60 razy, prawdopodobnie ustawę czeka jeszcze wiele poprawek ze względu na jej kompleksową problematykę.