DEKLARACJA WEI

Doceniasz tę treść?

Wierzymy, że bezpieczeństwo Polski i dobrobyt obywateli zależy od ich praw i wolności.  Wyboru własnej drogi życia, równości wobec prawa i  prawa do pomnażania swojego majątku. Granice wolności stanowić może tylko krzywda osób trzecich. Bogactwo narodów wymaga silnego i sprawnego państwa chroniącego nas przed nieprawością i zagrożeniem zewnętrznym. Jego rola powinna być jednak ograniczona do niezbędnego minimum tak, żeby nie krępowała energii i ducha przedsiębiorczości.

Warsaw Enterprise Institute koncentruje się na czterech obszarach krytycznych dla rozwoju i dobrobytu Polaków: funkcjonowanie państwa, jego bezpieczeństwo, gospodarka i demografia.

 

PAŃSTWO

Głównym czynnikiem determinującym zachowania i postawy jest prawo.

Będziemy podejmować i wspierać działania, których celem jest poprawa jakości prawa, procesu jego stanowienia, stosowania i dochodzenia w postępowaniach sądowych.

Prawo powinno być jak najprostsze i regulować jak najmniej obszarów życia.

Jesteśmy przeciwnikami nadmiernych regulacji – większość życia gospodarczego i społecznego powinno opierać się na Ładzie Naturalnym, dobrowolnych umowach i kontraktach, a spory

w tym zakresie szybko i sprawnie powinny rozstrzygać niezawisłe sądy.

Jesteśmy zwolennikami silnego, ale ograniczonego Państwa, skoncentrowanego na zapewnieniu Obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz wymierzaniu sprawiedliwości.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Doświadczenia historyczne uczą nas, że przede wszystkim musimy polegać na sobie.

Popieramy udział Polski w różnych paktach obronnych i organizacjach międzynarodowych, ale kluczowym gwarantem polskiej niepodległości, powinno być Wojsko Polskie, zdolne do samodzielnego odparcia potencjalnej agresji.

Jesteśmy zwolennikami silnej armii zawodowej  zdolnej samodzielnie i skutecznie przeciwstawić się potencjalnym zagrożeniom militarnym.

Istotnym elementem narodowego bezpieczeństwa jest również bezpieczeństwo energetyczne – powinniśmy dążyć do dywersyfikacji źródeł energii i kierunków jej dostaw. Nie powinniśmy

w obecnym czasie stawiać na jedną, z góry określoną, wizję przyszłości.

Jesteśmy zwolennikami obecności Polski w Unii Europejskiej, jako wspólnocie gospodarczej

z wolnym przepływem ludzi, pracy, usług i kapitału – które to cele legły u podstaw Unii. Nie popieramy koncepcji utworzenia jednego państwa europejskiego, które służy jedynie europejskiej biurokracji. W polityce zagranicznej Polska, bez nadmiernych sentymentów, powinna – podobnie jak inne kraje – kierować się w pierwszym rzędzie własnym interesem politycznym i gospodarczym.

 

GOSPODARKA

Tylko silna gospodarka jest w stanie sfinansować obronę narodową, poprawić jakość życia

i powstrzymać proces depopulacji.

Opowiadamy się za prostym prawem regulującym działalność gospodarczą, opartym na zdrowym rozsądku i sprawnymi sądami.

Jesteśmy zwolennikami możliwie niskich, prostych i tanich w poborze podatków, jak najmniej szkodliwych dla gospodarki i populacji. Nie ma dobrych podatków – wszystkie są złe. Ale  wśród złych, niektóre są szczególnie szkodliwe i te będziemy zwalczać szczególnie zdecydowanie.

Głównym narzędziem wspierania gospodarki przez rząd powinno być usuwanie barier biurokratycznych,  zapewnienie równych warunków startu i konkurencji firmom, zwalczanie monopoli oraz zapewnienie sprawnego wymiaru sprawiedliwości i egzekucji prawa.

Zmian i reform wymaga również edukacja, która przede wszystkim powinna być skoncentrowana na zapewnieniu absolwentom wykształcenia zapewniającego miejsce pracy. Podatnicy nie powinien finansować studiów wyższych (poza programem wsparcia wybitnie zdolnej młodzieży, której nie stać na studia).

Poza sektorami związanymi z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym, Państwo nie powinno uczestniczyć w gospodarce i konkurować z Obywatelami.

Warunki prawno-instytucjonalne do działania firm powinny być tworzone przede wszystkim pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw, które są fundamentem polskiej gospodarki.

 

DEMOGRAFIA

Realizacja wszystkich powyższych celów jest w dużej mierze uzależniona od odwrócenia bardzo niekorzystnych dla Polski trendów demograficznych.

Wymaga to działań na rzecz : zwiększenia liczby urodzin, powstrzymania emigracji oraz rozsądnej polityki imigracyjnej.

Państwo i samorządy  powinny dążyć do prawnego oraz socjalnego wzmocnienia pozycji rodziny, sprzyjającej większej dzietności.

Polakom należy zostawić w kieszeniach więcej zarobionych przez nich pieniędzy, tak żeby było ich stać na posiadanie i wychowywanie dzieci.

Polska powinna całkowicie zmienić politykę wsparcia socjalnego najsłabiej uposażonych poprzez rezygnację z ogólnokrajowych rozwiązań i prowadzenia polityki społecznej z najniższego poziomu administracyjnego, która będzie adresowana wyłącznie do osób potrzebujących wsparcia podatnika.

***

Jesteśmy zwolennikami zdrowego rozsądku. Nie popieramy, ani nie zwalczamy żadnej partii politycznej. Gotowi jesteśmy wspierać różne korzystne dla kraju rozwiązania, niezależnie od źródła ich pochodzenia.

Fot. flickr /na lic.cc by-sa 2.0

Inne wpisy tego autora

Zafundujmy im solidny klej

Ludzie z Extinction Rebellion napisali jakiś czas temu do Sejmu jakiś list. Były w nim znów standardowe dla tej grupy żądania – organizacja jakiegoś panelu klimatycznego i podobne. Ponieważ zostali – całkiem słusznie – zignorowani, zorganizowali protesty w kilku miastach.